PRIVAATSUSPOLIITIKA

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 

Veebipõhise müügikeskuse Puidutera.ee (edaspidi: Veebiportaal) isikuandmete vastutav töötleja on Tooltrade Baltic OÜ (registrikood 12582970, edaspidi: Portaalipidaja), asukohaga Turu 63, 50106, info@puidumasin.ee.

 

Portaalipidaja töötleb Veebiportaali kasutaja (edaspidi ka Klient) isikuandmeid ausalt, Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidega lubatud viisil ja ulatuses.

Portaalipidaja ja tema töötajad rakendavad kasutaja isikuandmete töötlemisel kõiki seadusega nõutavaid hoolsus- ja turvameetmeid, tagamaks kasutaja isikuandmete üksnes eesmärgipärase töötlemise ja kaitsmaks kasutaja isikuandmete tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest. Andmeid töödeldakse üksnes eesmärgil, milleks andmeid kogutakse.

 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 

Isikuandmed on kõik otseselt või kaudselt füüsilise isikuga seonduvad ja selle isiku tuvastamist võimaldavad andmed (täpsemat informatsiooni võid leida siit: http://www.aki.ee/et/mis-isikuandmed). Isikuandmete töötlemiseks loetakse eelkõige portaalipidaja poolt kasutaja isikuandmete kogumist, salvestamist, säilitamist, korrastamist, kasutamist, muutmist, edastamist, avalikustamist ja  kustutamist, kuid samuti muid seaduses ettenähtud isikuandmete töötlemise tegevusi.

 

Portaalipidaja töötleb järgmiseid isikuandmeid

 • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • elukoht;
 • kauba kohaletoimetamise aadress;
 • pangakonto andmed (IBAN, Swift, panga nimi);
 • kasutaja arvuti IP-aadressi andmed;
 • andmed kasutajakonto loomise kohta ning kasutaja tegevuse kohta konto kasutamisel (sisselogimise aeg, sisselogimiste arv, kasutaja eelistused kasutajaprofiili osas);
 • kui kasutaja on juriidiline isik, siis kasutaja füüsilisest isikust esindaja seos ettevõttega;
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 • klienditoe andmed.

 

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

 • Isikuandmeid kasutatakse kasutaja tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks, aga ka eesmärgiga hõlbustada kasutajate poolt veebiportaali kasutamist, samuti eesmärgiga võimaldada portaalipidajal seadusega ettenähtud nõuetest kinnipidamine.
 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
 • Pangakonto andmeid kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
 • Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
 • Kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipõhise müügikeskuse kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

 

Õiguslik alus

 • Isikuandmete töötlemine toimub portaalipidaja ja kasutaja vahelise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.
 • Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine andmete esitamine riigiasutustele, sh tarbijavaidluste lahendamine).

 

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

 • Isikuandmed edastatakse veebiportaali klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
 • Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
 • Kui portaalipidaja raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
 • Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
 • kolmandatele isikutele, kes oma majandustegevusena tegeleb võlgnevuste sissenõudmisega;
 • muudele isikutele, ametitele ja organisatsioonidele (sealhulgas kasutajate poolt veebiportaali kasutamise ja selle kaudu tehingute tegemisel tõusetunud vaidluste lahendamisega tegelevatele isikutele ja organisatsioonidele);
 • isikutele, kellele on portaalipidajal kohustus edastada kasutaja isikuandmeid seadusest või muust õigusaktist tulenevalt.

 

Turvalisus ja andmetele ligipääs

 • Juurdepääs isikuandmetele on portaalipidaja töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebiportaali kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi, hallata tellimusi ning osutada klienditoe teenust.
 • Portaalipidaja rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
 • Isikuandmete edastamine portaalipidaja volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub portaalipidaja ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Andmesubjekti õigused

 • Õigus taotleda juurdepääsu oma andmetele. Kasutajal on igal ajal õigus tutvuda portaalipidaja kasutuses olevate kasutaja isikuandmetega. Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebiportaali kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

 

 • Õigus nõuda isikuandmete parandamist, kui portaalipidaja poolt kasutatavad kasutaja isikuandmed on ebaõiged.
 • Õigus nõuda portaalipidaja poolt hoitavate isikuandmete kustutamist, seda eelkõige, kui andmeid töödeldakse õigustatud huvi või nõusoleku alusel. Isikuandmete kustutamine ei ole võimalik, kui andmete töötlemine või säilitamine on vajalik seadusest tuleneva kohustuse täitmisega, isikuandmeid on vaja eesmärgi täitmiseks, milleks need on kogutud (eelkõige veebiportaali vahendusel sõlmitud lepingute täitmiseks). Kui portaalipidajal ei ole võimalik isikuandmeid kustutada, põhjendab ta seda taotluse esitanud kasutajale.
 • Õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise toimingutele, kui isikuandmete töötlemine toimub õigustatud huvi alusel (vt eespool).
 • Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele, kui

kasutaja on vaidlustanud isikuandmete õigsuse, ajaks kuni portaalipidaja kontrollib selliste andmete õigsust;

isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid kasutaja ei soovi isikuandmete kustutamist;

kasutajal on isikuandmeid vaja õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

kasutaja on esitanud vastuväite isikuandmete töötlemise protsessile, ajaks kuni kontrollitakse, kas portaalipidaja õiguspärased põhjused kaaluvad üles kasutaja põhjendused.

 

Mistahes eeltoodud õiguse teostamiseks võib kasutaja saata portaalipidajale taotluse e-posti aadressile info@puidumasin.ee. Õiguse kasutamisel tuleb seda portaalipidajale edastatavas kirjas selgelt väljendada. Koopia kõigist kasutajat puudutavatest isikuandmetest, mis ei ole portaali vahendusel kättesaadavad, edastatakse kasutajale 30 päeva jooksul vastava taotluse saamisest.

 

Kasutajal on ka õigus pöörduda oma isikuandmete kaitsmise eesmärgil järelevalveasutuse poolt Eestis Andmekaitse Inspektsioon) või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni poole pöördumiseks saab rohkem informatsiooni Andmekaitse Inspektsiooni koduleheküljelt.

 

 

Säilitamine

 • Veebiportaali kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
 • Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni.
 • Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Küpsised

Veebiportaal kasutab oma veebilehel küpsiseid. Küpsis on väiksemahuline tekstifail, mille veebileht saadab veebiportaali kasutaja veebilehitsejale kui kasutaja külastab veebiportaali veebilehte, ja mis salvestatakse kasutaja kõvakettal. Küpsised jagunevad püsivateks küpsisteks ja seansiküpsisteks.

Püsivad küpsised jäävad veebilehe korduval kasutamisel kasutaja arvuti kõvakettale alles ning võimaldavad veebiportaalil kohandada kasutaja edaspidiseid veebilehe külastusi vastavalt kasutaja eelistustele. Veebiportaal kasutab püsivaid küpsiseid selleks, et võimaldada kasutajal veebilehte igakordselt külastada kasutajale sobivas keeles.

Seansiküpsised kustutatakse kohe peale veebilehe ja veebiserveri sulgemist. Seansiküpsised võimaldavad veebiportaalil ajutiselt salvestada kasutaja valikuid veebilehel.

Küpsised võimaldavad pakkuda kasutajale mugavamat kasutajakogemust veebilehel. Veebiportaal eeldab, et veebilehe kasutamisel on kasutaja nõus küpsiste kasutamisega, välja arvatud juhul, kui kasutaja on need veebilehitsejal keelanud.

Kasutajal on alati õigus otsustada, kas kasutaja soovib lubada küpsiste kasutamist ning vastavalt sellele oma veebilehitseja seadistada.

Otseturustusteated

 • E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku.
 • Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest) aadressil info@puidumasin.ee